POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


01. Introducció

Mínima Fotos, SRL ( Mínima) ha confeccionat aquesta política de privacitat i protecció de dades personals ( Política) per informar com processa les dades personals que recull i emmagatzema a les seves bases de dades (Dades).

En visitar el lloc d'Internet http://www.babooth.com.ar/ (Lloc ) i / o proporcionar Dades a Mínima a través de qualsevol mitjà de comunicació, els titulars de les Dades (Titulars) donen el seu consentiment perquè Mínima processi les seves Dades en els termes indicats en aquesta Política. Aquells Titulars que no estiguin d'acord amb el que s'estableix aquí no han de navegar pel Lloc ni proporcionar Dades a Mínima.

02. Recollida de dades

En tot moment, Mínima tractarà les Dades d'una manera confidencial, de bona fe i de conformitat amb el que estableix la Llei nacional de protecció de dades personals núm. 25.326, el Decret reglamentari núm. 1558/2001 i les normes que hi estan relacionades (Llei).

xcepte en aquells casos en què la Llei o altres normes aplicables ho prohibeixin, Mínima pot recollir, a títol enunciatiu, les ades següents dels Titulars: nom i cognom, denominació social, adreça, número de telèfon, document nacional d'identitat, DNI/NIE, signatura manuscrita, data de naixement, edat, sexe, nacionalitat, imatges, dades bancàries (per exemple, números de comptes bancaris i de targetes de crèdit) professió, activitats o negocis, adreça d'IP (Internet Protocol) i preferències relacionades amb els productes i serveis que ofereix Mínima.

03. Finalitats per a les quals Mínima utilitzarà les Dades

Excepte en aquells casos en què la Llei o altres normes aplicables ho prohibeixin, Mínima podrà utilitzar les Dades per a les finalitats següents: administració i gestió de relacions comercials; administració general fiscal, comptable i impositiva; administració i processament de dades de clients, empleats i proveïdors; compliment amb informes governamentals i altres requisits / obligacions legals; i implementació de sistemes per a la prestació, promoció i comercialització de productes i serveis, venda directa i enviament de publicitats, ofertes i promocions. En compliment amb el que estableix la Llei, s'informa que els titulars tenen el dret de demanar a Mínima que cessi en l'enviament de publicitats, ofertes i / o promocions. Per aquesta raó, en tota publicitat, oferta i / o promoció Mínima: (i) informar els Titulars sobre els drets de retirada o bloqueig, total o parcial, dels seus noms de la base de dades corresponent i el mecanisme previst per a l'exercici d'aquests drets; i (ii) oferirà als Titulars la possibilitat d'optar a no rebre més informació relacionada amb Mínima, els seus productes i / o serveis.

04. Accés a les Dades

L'accés a les Dades es troba restringit a aquelles persones que necessàriament hi han d'accedir perquè Mínima compleixi les finalitats establertes en aquesta Política. Mínima s'ha d'assegurar que tota persona que accedeixi a les Dades respecti els drets dels titulars i, en tot moment, observi i compleixi el deure de confidencialitat, d'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei.

En aquest sentit, s'informa que Mínima i les persones que intervinguin en qualsevol fase del processament de dades es troben obligades a conservar i respectar el seu deure de confidencialitat, fins i tot després de conclosa la relació amb els Titulars.

05. Transferència internacional. Cessió

Excepte en aquells casos en què la Llei o altres normes aplicables ho prohibeixin, Mínima podrà transferir o cedir Dades als seus socis comercials, empreses relacionades, assessors professionals, entitats governamentals o prestadors de serveis, només en cas que sigui necessari per al compliment de: (i) les finalitats que van motivar-ne la recollida; i / o (ii) obligacions legals. Així mateix, les Dades podran ser compartides ts amb tercers en cas, per exemple, d'una reorganització societària, fusió, venda d'actius i / o cessió de quotes.

Tot i que la majoria dels destinataris als quals Mínima podria eventualment transferir o cedir Dades estan ubicats a l'Argentina, altres podrien trobar-se o desenvolupar operacions rellevants en jurisdiccions el nivell de protecció de les quals podria no ser equivalent al que atorga la Llei. Sense perjudici d'això, en tot moment Mínima s'ha d'assegurar que la transferència o la cessió de Dades sigui duta a terme de conformitat amb les exigències que estableixen els articles 11 i 12 de la Llei.

06. Processament de Dades. Prestadors de serveis

Quan el processament de dades personals sigui delegat a un processador de dades, o quan la prestació d'un determinat servei involucri el processament de Dades, Mínima formalitzarà la contractació per escrit (incloent al contracte corresponent les clàusules que exigeix l'article 25 de la Llei ), seleccionarà un processador / prestador que doni garanties suficients pel que fa a l'adopció de mesures tècniques i organitzatives de seguretat, i s'ha d'assegurar que el processador / prestador actuï en representació seva i de acord amb les seves instruccions.

07. Exactitud de les dades. Drets dels Titulars

Els Titulars tenen dret a exigir: (i) l'accés a les seves dades i, si escau, sol·licitar-ne l'actualització, la rectificació o la supressió; i / o (ii) el cessament de l'enviament de publicitats, ofertes i promocions. Per exercir aquests drets, els Titulars han d'acreditar la seva identitat -aquest requisit només serà exigit als que vulguin exercir els drets indicats a l'ítem (i) - i que ho sol·licitin personalment, per escrit o correu electrònic utilitzant la informació de contacte indicada a la secció 12 d'aquest protocol. A títol informatiu, i d'acord amb el que exigeix ?? la Llei, es comunica que: "El titular de les dades personals té la facultat d'exercir el dret d'accedir-hi de manera gratuïta a intervals no inferiors a sis mesos, llevat que s'acrediti un interès legítim d'acord amb el que estableix l'article 14, apartat 3 de la Llei núm. 25.326. La DIRECCIÓ NACIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, òrgan de control de la Llei núm. 25.326, té l'atribució d'atendre les denúncies i les reclamacions que s'interposin pel que fa a l'incompliment de les normes sobre protecció de dades personals. El titular podrà en qualsevol moment demanar la retirada o el bloqueig del seu nom dels bancs de dades als quals fa referència aquest article. En tota comunicació amb finalitats publicitàries que es faci per correu postal, telèfon, correu electrònic, Internet o un altre mitjà a distància, s'hi haurà d'indicar, d'una manera expressa i destacada, la possibilitat que el titular de la dada pot sol·licitar la retirada o el bloqueig, total o parcial, del seu nom de la base de dades. A petició de l'interessat, se n'ha d'informar el responsable o usuari del banc de dades que va donar la informació.

Mínima farà tots els esforços per permetre als Titulars l'accés a les seves Dades dins dels deu (10) dies comptadors des de la rebuda de la sol·licitud que hagi enviat.

Els Titulars només podran exercir el dret d'accés de manera gratuïta a intervals no inferiors a sis (6) mesos, llevat que acreditin un interès legítim amb aquesta finalitat.

Per assegurar que les Dades emmagatzemades a les bases de dades siguin exactes i estiguin actualitzades, els Titulars han de notificar a Mínima qualsevol canvi en les seves dades. Així mateix, en cas que Mínima sàpiga que hi ha alguna inexactitud a les Dades emmagatzemades a les seves bases de dades, la corregirà al més aviat possible.

Mínima emmagatzemarà les Dades el temps que sigui necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recollides. En conseqüència, Mínima eliminarà les Dades de les seves bases de dades quan resultin innecessàries i, en qualsevol cas, després del venciment del termini màxim d'emmagatzematge que estableixen les lleis aplicables.

08. Bases de dades. Seguretat

Mínima emmagatzemarà les Dades en bases de dades que es trobin correctament inscrites al Registre Nacional de Bases de Dades, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat, per evitar-ne l'adulteració, la pèrdua, la consulta o el tractament no autoritzat, i permetre la detecció de desviacions d'informació.

09. Cookies i altres tecnologies

El Lloc, els correus electrònics i les publicitats de Mínima, entre d'altres, podrien utilitzar cookies i / o altres tecnologies similars (per exemple, píxels invisibles). L'objectiu de Mínima és aconseguir que en visitar el Lloc l'experiència dels usuaris sigui la més adequada i personalitzada possible. A través d'aquestes tecnologies, Mínima podrà, entre altres coses, conèixer la conducta dels usuaris, identificar les seccions del Lloc que més visiten els usuaris, quantificar l'efectivitat de les publicitats, analitzar tendències i administrar el Lloc.

Tota la informació recollida a través d'aquestes tecnologies serà processada de la mateixa manera que les Dades.

Els Titulars poden desactivar les cookies i píxels invisibles. No obstant això, és possible que en desactivar aquestes tecnologies els usuaris no puguin gaudir de totes les funcionalitats que ofereix el Lloc.

10. Menors

Mínima no recull deliberadament Dades de menors de divuit (18) anys. En cas que Mínima identifiqui que un menor li ha subministrat Dades, les suprimirà al més aviat possible.

11. Enllaços a pàgines d'Internet de tercers

El Lloc podria incloure enllaços a pàgines d'Internet de tercers. En aquest sentit, s'aclareix que el processament de dades per part dels responsables de les pàgines abans esmentades no està assumit per aquesta Política. En conseqüència, se suggereix als Titulars que, abans de navegar per aquestes pàgines o proporcionar-los les seves dades a través d'aquests espais, analitzin les polítiques de privacitat que regulen el processament de dades recollit a través d'aquestes mateixes pàgines.

12. Consultes

Si teniu preguntes o consultes en relació amb aquesta política, o si desitgeu exercir els drets indicats a la secció 7, poseu-vos en contacte amb:

Mínima Fotos S.R.L.
Blanco Encalada 1590, Piso 5 "B"
Ciudad Autònoma de Buenos Aires (C1428DCP)
Telèfon: +54 11 4788-1253
Email: info@babooth.com.ar.

13. Canvis a la Política

En cas que Mínima decidís modificar de manera substancial la manera de recollir, processar i / o utilitzar les Dades, les categories de Dades que recull i / o qualsevol altre aspecte relacionat amb aquesta Política, ho notificarà als Titulars, al més aviat possible, mitjançant l'emissió d'una nova política de privacitat que serà enviada als Titulars a la casella de correu electrònic que oportunament hauran facilitat. Així mateix, aquesta política i qualsevol altra que la substitueixi en el futur es trobarà a disposició dels Titulars al Lloc.

14. Llei aplicable. Jurisdicció

La Política es regirà per les lleis de la República Argentina. Davant de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb la interpretació, la validesa,la conformació o el compliment d'aquesta llei, s'hi aplicarà la jurisdicció exclusiva dels jutjats nacionals ordinaris amb seu a la Ciutat Autònoma de Buenos Aires. És per això, que Mínima i els Titulars renunciaran a qualsevol altre fur o jurisdicció que pugui correspondre'ls.

 

contactanos por cualquier
duda que tengas!!